მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 230 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
საინტერესო ამბები
დროებითი ქორწინება აღმოსავლეთში გავრცელებული ტრადიციაა.
საინტერესო ამბები
ამ მდინარის განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის სხვადასხვა სახეს იღებს სეზ