ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: ucxo sityvata leqsikoni. შედეგები 1-10 დაახლოებით 45-დან.
სტატისტიკა:
iumori | GeoForum.Ge
 -  [html]
tirili ,panashvidebi:) [38] Knuti »» qartul ucxo sityvata leqsikoni:) [17] . »» saxaliso gamonatqvamebi [26] b...
http://geoforum.ge/viewforum.php?f=32&topicd..... - მეტი geoforum.ge-დან
სესიის მასალები
 -  [pdf] - 520.44 Kb - 2014.12.2
sawinaaRmdego procesi dainaxos. dabolos, `svanuri leqsikoni~, romlis Seqmnaze muSaobi- sas ukverom co- cxali yofiliyo, `svanuri leqsikoni~ ufro adrec gamovido- da da...
http://www.ice.ge/batumi/73.pdf - მეტი www.ice.ge-დან
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
 -  [pdf] - 3.45 Mb - 2014.1.21
icis rogor teqstTana aqvs saqme, sityvaTa TamaSiSeumCneveli darCeba. igavSiaqvs Txunelas? modiT gavecnoT arabul sityvaTa im jgufs, romlebsac `xld~ fuZesTan...
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9...... - მეტი axalgazrdoba.ge-დან
samecniero-saganmanaTleblo Jurnalis
 -  [pdf] - 597.92 Kb - 2012.10.26
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti qarTuli enis logika da saswavlo unarebi logikisa ...
http://gllc.ge/publications/issues/saswavlo_unar..... - მეტი gllc.ge-დან
N.Sichinava
 -  [pdf] - 78.99 Kb - 2011.11.22
206). pirvelixerxi gulisxmobs ucxo enis frazeologiuri erTeulis mTargmneli enisáåç ñòðàõà è óïðåêà konteqstisTvis ucxo aRmoCndeboda da amitom mTargmnelma igi...
http://www.putkaradze.ge/pdf/N.Sichinava.pdf - მეტი www.putkaradze.ge-დან
i koba lomiZe anglicizmebis adaptaciis Taviseburebebi da gavrcelebis sferoebi (qarTuli enis masalaze) warmodgenilia doqtoris akademiuri xarisxis mosapoveblad saqarTvelos teqnikuri ...
http://knia.ge/documents/PhD%20-%20Koba%20Lomidz.....
Bibliografia.MDI
 -  [pdf] - 2.84 Mb - 2010.11.17
axali 4 biZgi misca `vefxistyaosnis~ ucxo enebze Tarmnasa da sxvadasxva aspeqtiTrusTvelis poemis 1926 wlis gamocemis leqsikoni (gv. 286-341) da sityvaTa...
http://www.science.org.ge/books/Bibliografia.pdf
rust-bibl-1967.pdf
 -  [pdf] - 1.01 Mb - 2012.7.17
axali 4 biZgi misca `vefxistyaosnis~ ucxo enebze Tarmnasa da sxvadasxva aspeqtiTrusTvelis poemis 1926 wlis gamocemis leqsikoni (gv. 286-341) da sity...
http://litinstituti.ge/rust-bibl-1967.pdf
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti
 -  [pdf] - 2.27 Mb - 2012.3.21
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti hota Rustaveli Institute of Georgian Literature 1 Literary Researches XXX 2009 2 ...
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/dzi-30.pdf