ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: ucxo sityvata leqsikoni. შედეგები 1-10 დაახლოებით 26-დან.
სტატისტიკა:
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
 -  [pdf] - 1.28 Mb - 2014.5.16
da zogadad niSnavs gamoyofas (separacia - ucxo sityvaTa leqsikoni - www.nplg.gov.ge/gwdictmakulatu- ra, Sereuli makula- tura, ucxo...
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
untitled
 -  [pdf] - 2.84 Mb - 2010.11.2
Cveni ena. dRes Cven gvavaleben ucxo enebis codnas. ma- gram sanam...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba10..... - მეტი axalgazrdoba.ge-დან
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti
 -  [pdf] - 2.27 Mb - 2012.3.21
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti hota Rustaveli Institute of Georgian Literature 1 Literary Researches XXX 2009 2 ...
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/dzi-30.pdf - მეტი literaturatmcodneoba.tsu.ge-დან
gadmocemul erT- gvarSemasmenlian winadadebaSi. 36. sityvaTa wyoba winadadebaSi. sityvaTa wyobis mniSvneloba stilistikisaTvis. 37. gankerZoebuli2009. 8. qarTuli enis ganmartebiTi ...
http://www1.naec.ge/images/doc/MASC_SERT/krebuli.....
eZebs misTvis misawvdom resursebSi (saxelmZRvanelo, leqsikoni, kompetenturi piri); • saWiroebis SemTxvevaSi xelmeoredgamomxatvel martiv enobriv saSualebebs; • icavs sityvaTa rigs mtkicebis, uaryofis da kiTxvis...
http://bukia21st.ge/pdf/German new S 2 10 cl TB...... - მეტი bukia21st.ge-დან
Microsoft Word - AKAKIS KREBULI - bibliografia.doc
 -  [pdf] - 232.72 Kb - 2013.2.26
akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia 2 3 akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia (dabadebidan 170-e da gardacvalebidan 95-e ...
http://www.litinstituti.ge/akaki-biblio-01.pdf - მეტი www.litinstituti.ge-დან
3. verbali winadadeba173 $ 4. sityvaTa rigi winadadebaSi $ 5. rTulitrilingvi) metyvelebis procesSi cdilobs dauqvemdebaros ucxomSobliuri arabulis normebs. aseTi...
http://gchikovani.ge/gurami/Cental%20Asian%20Ara.....
konferencia
 -  [pdf] - 450.26 Kb - 2009.10.30
bazebi. esenia: 1) Pair (wyvilebis) leqsikoni; 2) First leqsikoni da 3) Main leqsikoni. 1) Pair leqsikoni Sedgeba qarTuli korpusidan amokrebili im...
http://www.ice.ge/new/pages/news/konferencia.pdf
Angarishi 3-333.MDI
 -  [pdf] - 2.76 Mb - 2016.4.14
aleqsi WinWarauls naSromisaTvis: `xevsu- ruli leqsikoni~. 11. konstantine gamsaxurdias saxelobis pre...
http://science.org.ge/old/Documents/Angarishi%20.....
N.Sichinava
 -  [pdf] - 78.99 Kb - 2011.11.22
206). pirvelixerxi gulisxmobs ucxo enis frazeologiuri erTeulis mTargmneli enisáåç ñòðàõà è óïðåêà konteqstisTvis ucxo aRmoCndeboda da amitom mTargmnelma igi...
http://www.putkaradze.ge/pdf/N.Sichinava.pdf