ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: ucxo sityvata leqsikoni. შედეგები 1-10 დაახლოებით 38-დან.
სტატისტიკა:
OWAP.GE - leqsikonebi
 -  [html] - 3.86 Kb
terminebi da cnebebi botanikuri leqsikoni leqsikoni qartuli metalurgiuli terminebis leqsikoni rusul–qartuli leqsikoni sabiblioteko terminebis ganmartebiti leqsikoni samedicino terminologiis ganmartebiti leqsikoni...
http://owap.ge/lexicon/
iumori | GeoForum.Ge
 -  [html]
tirili ,panashvidebi:) [38] Knuti »» qartul ucxo sityvata leqsikoni:) [17] . »»bevri fuli [32] HACKER...
http://geoforum.ge/viewforum.php?f=32&topicd..... - მეტი geoforum.ge-დან
სესიის მასალები
 -  [pdf] - 520.44 Kb - 2014.12.2
sawinaaRmdego procesi dainaxos. dabolos, `svanuri leqsikoni~, romlis Seqmnaze muSaobi- sas ukverom co- cxali yofiliyo, `svanuri leqsikoni~ ufro adrec gamovido- da da...
http://www.ice.ge/batumi/73.pdf - მეტი www.ice.ge-დან
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
 -  [pdf] - 1.28 Mb - 2014.5.16
da zogadad niSnavs gamoyofas (separacia - ucxo sityvaTa leqsikoni - www.nplg.gov.ge/gwdictmakulatu- ra, Sereuli makula- tura, ucxo...
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
 -  [pdf] - 3.45 Mb - 2014.1.21
icis rogor teqstTana aqvs saqme, sityvaTa TamaSiSeumCneveli darCeba. igavSiaqvs Txunelas? modiT gavecnoT arabul sityvaTa im jgufs, romlebsac `xld~ fuZesTan...
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9...... - მეტი axalgazrdoba.ge-დან
saqarTelos erovnuli akademiis
 -  [pdf] - 505.18 Kb - 2012.10.26
dargSi Sesabamisi kreditebiT sabazo sagnebSi.  ucxo enis codnis samagistrod aucilebel doned...
http://gllc.ge/institute/MSc_Program.pdf - მეტი gllc.ge-დან
Microsoft Word - AKAKIS KREBULI - bibliografia.doc
 -  [pdf] - 232.72 Kb - 2013.2.26
akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia 2 3 akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia (dabadebidan 170-e da gardacvalebidan 95-e ...
http://litinstituti.ge/akaki-biblio-01.pdf
N.Sichinava
 -  [pdf] - 78.99 Kb - 2011.11.22
206). pirvelixerxi gulisxmobs ucxo enis frazeologiuri erTeulis mTargmneli enisáåç ñòðàõà è óïðåêà konteqstisTvis ucxo aRmoCndeboda da amitom mTargmnelma igi...
http://www.putkaradze.ge/pdf/N.Sichinava.pdf - მეტი www.putkaradze.ge-დან
Bibliografia.MDI
 -  [pdf] - 2.84 Mb - 2010.11.17
axali 4 biZgi misca `vefxistyaosnis~ ucxo enebze Tarmnasa da sxvadasxva aspeqtiTrusTvelis poemis 1926 wlis gamocemis leqsikoni (gv. 286-341) da sityvaTa...
http://www.science.org.ge/books/Bibliografia.pdf