ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: ucxo sityvata leqsikoni. შედეგები 1-10 დაახლოებით 195-დან.
სტატისტიკა:
BOOK - English PHonetic
 -  [html] - 413.17 Kb - 2011.7.28
triphthongs). .   V Tavi xSiradxmarebadi bazisur sityvaTa inglisurqarTuli saswavlo leqsikoni ( 1300 sityva)Dswrafad daagrovos sityvebis maragi. misTvis ...
http://englishstudy.ge/
qartul ucxo sityvata leqsikoni :) | GeoForum.Ge Forumi | Iumori qartuldacema; garna aylistavebas uecari, gina ucxo shegrdznebisagan tavbru daxvevazec ityvian achatlaxa...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=2965 - მეტი geoforum.ge-დან
qartul enaze 1 · turqul qartuli leqsikoni 1 · benedict 1 · დაყირავებული 1...
http://bestsale.ge/images.php
teqsturirebuli ucxo sityvaTa leqsikoni - განცხადებები30 - gancxadebebi.ge...
http://gancxadebebi.ge/Ka/გან&..... - მეტი gancxadebebi.ge-დან
merani~, 1991. orbeliani s. s. `leqsikoni qarTuli~, avtografiuli nusxebis mixedviT moamzadavaxtangia, erTguli maZebarisaba, xolo ucxo nadiri _ `qilila da damana...
http://litinstituti.ge/sulxan-saba-anotbiblio.pd.....
http://rss.giz.ge/
 -  [html]
1) · bercnuli (1) · qartul rusuli leqsikoni (8) · results-bottom (9) · qartveli...
http://rss.giz.ge/
Chifsi | IBERIA FORUMI
 -  [html]
da shemwvari, shebrawuli kartofili. wyaro: ucxo sityvata leqsikoni kartofilis Txeli Cifsi 1853 wels...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?t=9798 - მეტი wapforum.ge-დან
Microsoft Word - BE-8-04.01
 -  [pdf] - 635.73 Kb - 2012.1.10
done, romlebic qarTulis, rogorc meore/ucxo enis Seswavlisas unda iqnes gaTvaetiketis am gagebas viziarebT. Mmeore/ucxo enis swavlebisas enobrivi etiketis swavleba...
http://cciir.ge/upload/multi/geo/1326190010_BE-8.....
ssip Tbilisis profesiuli სწავლებისÓßcentri biblioTekis fondis aRwera   05.05. 2011 wlis mdgomareobiT 4734 cali .# avtori da saTauri weli gan-...
http://college-profesionali.ge/images/cignebi_fi.....
შედით სისტემაში, რომ განათავსოთ კომენტარები!     Ucxo Sityvata Leqsikoni.t y vლექსიკონი“–ს 1989 წლის მესამე ucxo-sityvata...
http://search.interes.ge/index.php?page=search/w.....