ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: ucxo sityvata leqsikoni. შედეგები 1-10 დაახლოებით 84-დან.
სტატისტიკა:
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
 -  [pdf] - 1.28 Mb - 2014.5.16
da zogadad niSnavs gamoyofas (separacia - ucxo sityvaTa leqsikoni - www.nplg.gov.ge/gwdictmakulatu- ra, Sereuli makula- tura, ucxo...
http://cleanup.ge/documents/separation_2014.pdf
iumori | GeoForum.Ge
 -  [html]
tirili ,panashvidebi:) [38] Knuti »» qartul ucxo sityvata leqsikoni:) [17] . »» <>2...
http://geoforum.ge/viewforum.php?f=32&topicd.....
samecniero-saganmanaTleblo Jurnalis
 -  [pdf] - 597.92 Kb - 2012.10.26
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti qarTuli enis logika da saswavlo unarebi logikisa ...
http://gllc.ge/publications/issues/saswavlo_unar..... - მეტი gllc.ge-დან
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9...... - მეტი axalgazrdoba.ge-დან
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
 -  [pdf] - 3.45 Mb - 2014.1.21
icis rogor teqstTana aqvs saqme, sityvaTa TamaSiSeumCneveli darCeba. igavSiaqvs Txunelas? modiT gavecnoT arabul sityvaTa im jgufs, romlebsac `xld~ fuZesTan...
http://raindi.ge/taichi/Sufi_Full-2.pdf
konferencia-2011
 -  [pdf] - 1.26 Mb - 2011.6.28
MODERN TECHNOLOGIES `2011" mul metyvelebaSi sityvaTa saerTo raodenobis 2,18% nasesxebiaSemTxvevaSi gamoixateba monacvleobiT: • qarTulsa da ucxo enas Soris,umeteswilad gamoiyeneba...
http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferenc.....
Samshoblosganmartav. Samshoblo samshobloa, ucxo sityvata leqsikoni xo[Pasuxi] [Cit] | 6samshoblo... filosofiadaleqsikoni...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?t=1219
N.Sichinava
 -  [pdf] - 78.99 Kb - 2011.11.22
206). pirvelixerxi gulisxmobs ucxo enis frazeologiuri erTeulis mTargmneli enisáåç ñòðàõà è óïðåêà konteqstisTvis ucxo aRmoCndeboda da amitom mTargmnelma igi...
http://www.putkaradze.ge/pdf/N.Sichinava.pdf
Microsoft Word - AKAKIS KREBULI - bibliografia.doc
 -  [pdf] - 232.72 Kb - 2013.2.26
akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia 2 3 akaki wereTeli rCeuli anotirebuli bibliografia (dabadebidan 170-e da gardacvalebidan 95-e ...
http://litinstituti.ge/akaki-biblio-01.pdf
უცხო სიტყვათა ლექსიკონი დიდი თეზელიშვილი - ბიბლუსი ისტორია მისია/ხედვა ღირებულებები/ფასეულობები სტატიები ფოტო ვიდეო როგორ დავრეგისტრირდეთ საიტზე დაგროვებითი ბარათის ...
http://www.biblusi.ge/item/leqsikoni/22609-ucxo-.....