ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-inglisuri. შედეგები 11-17 დაახლოებით 124-დან.
სტატისტიკა:
16:06 - 08 October 2008 qartul inglisuri leqsikoni dadet ra kacurad magra...
http://crack.ge/index.php?showtopic=13224&st.....
untitled
 -  [pdf] - 572.67 Kb - 2012.8.17
medikamenturi mkurnaloba pacientis usafrTxoeba qarTul - inglisuri ganmartebiTi leqsikoni da saukeTeso praqtikaevropis sabWo pasuxismgebeli ar aris qarTul...
http://gaps.ge/upload/iblock/a2b/patient_and_med.....
განცხადება iyideba - თბილისი - განცხადებები მაცივრები, საყინეულეები - საოჯახო ელ-ტექნიკა / ტექნიკა - gancxadebebi.ge, უფასო განცხადებების საიტი საქართველოში რუსული ინგლისური ფრანგული ...
http://gancxadebebi.ge/ka/%E1%83%92%E1%83%90%E1%..... - მეტი gancxadebebi.ge-დან
http://rmi.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
 -  [pdf] - 342.93 Kb - 2009.9.24
Joint Project with Georgia: erToblivi qarTul-inglisuri kvleviTi proeqti “Boundary-domain integral...
http://rmi.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
konferencia-2011
 -  [pdf] - 1.26 Mb - 2011.6.28
Tqven xarT Wkvianebi? :)))) stilTa monacvleoba qarTul forumebSi gamoixateba Semdegi formebiT: • formaluridanda zepir sametyvelo kodTa mimarTebebi qarTul internetforumSi gamoixateba zepirmetyvelebisTvis damaxasiaTebeli leqsikuri...
http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferenc.....
enaTao~. 4 IX-X saukuneebSi qarTul sasuliero-saganmanaTleblo centrebSi saswavlo sagnebisaguliT visurveb,am Cven qarTul norC universitetSi male gaxsniliyos yvela...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/academia.....
journal_GEO.indd
 -  [pdf] - 3.31 Mb - 2007.5.5
saqarTvelos sakonstitu- cio sasamarTlos orenovani (qarTul- inglisuri) gamocema, romelic gamodis evropis sabWosdeklaraciuli debulebebi normatiul teqstad eqcia, qarTul...
http://www.constcourt.ge/files/SJ-geo.pdf

Search dublicates. .