ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-inglisuri. შედეგები 11-18 დაახლოებით 166-დან.
სტატისტიკა:
untitled
 -  [pdf] - 572.67 Kb - 2012.8.17
medikamenturi mkurnaloba pacientis usafrTxoeba qarTul - inglisuri ganmartebiTi leqsikoni da saukeTeso praqtikaevropis sabWo pasuxismgebeli ar aris qarTul...
http://gaps.ge/upload/iblock/a2b/patient_and_med.....
msgavsi tavisi brouseri ki xsnis qartul fonts, mgoni telic agiqvams, tel10 androidsatvis qartul inglisuri an ...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?download=-1&..... - მეტი geoforum.ge-დან
konferencia-2011
 -  [pdf] - 1.26 Mb - 2011.6.28
Tqven xarT Wkvianebi? :)))) stilTa monacvleoba qarTul forumebSi gamoixateba Semdegi formebiT: • formaluridanda zepir sametyvelo kodTa mimarTebebi qarTul internetforumSi gamoixateba zepirmetyvelebisTvis damaxasiaTebeli leqsikuri...
http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferenc.....
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
 -  [pdf] - 342.93 Kb - 2009.9.24
Joint Project with Georgia: erToblivi qarTul-inglisuri kvleviTi proeqti “Boundary-domain integral...
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pd.....
Boom.ge - Top საიტები
 -  [html] - 12.65 Kb
e-bookland.ge/dictionary/inglisur-qarTul... 1366x768   Opera   Windows NT 50com/search/GGmain.jhtml?searchfor=qartul inglisuri...
http://top.boom.ge/?action=7&link=58365
enaTao~. 4 IX-X saukuneebSi qarTul sasuliero-saganmanaTleblo centrebSi saswavlo sagnebisaguliT visurveb,am Cven qarTul norC universitetSi male gaxsniliyos yvela...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/academia.....
journal_GEO.indd
 -  [pdf] - 3.31 Mb - 2007.4.14
saqarTvelos sakonstitu- cio sasamarTlos orenovani (qarTul- inglisuri) gamocema, romelic gamodis evropis sabWosdeklaraciuli debulebebi normatiul teqstad eqcia, qarTul...
http://www.constcourt.ge/files/SJ-geo.pdf
bavSvisaTvis iolad dasaZlevi. umciresobis bavSvi qarTul skolaSi dadis,saklaso oTaxisiyo miCneuli (rusi erovnebis bavSvi qarTul skolaSi). umciresobis bavSvi, raoden maRal...
http://cciir.ge/upload/multi/geo/1348829210_BE%2.....

Search dublicates. .