ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-inglisuri. შედეგები 11-20 დაახლოებით 760-დან.
სტატისტიკა:
saxlidan gausvlelad inglisur-qarTuli da qarTul-inglisuri Targmna. Translation Tbilisi 5lari inglisur2015 GEO618221 inglisur-qarTuli da qarTul-...
http://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/dasaqmeba..... - მეტი gancxadebebi.ge-დან
untitled
 -  [pdf] - 572.67 Kb - 2012.8.17
medikamenturi mkurnaloba pacientis usafrTxoeba qarTul - inglisuri ganmartebiTi leqsikoni da saukeTeso praqtikaevropis sabWo pasuxismgebeli ar aris qarTul...
http://gaps.ge/upload/iblock/a2b/patient_and_med.....
Boom.ge - Top საიტები
 -  [html] - 15.63 Kb
www.google.ru/search?q=qartul inglisuri targmani&newwindow=1&hl=ru&sa=X&as_q=&nfprgoogle.ge/search?q=Leqsikoni inglisuri...
http://top.boom.ge/?action=4&link=57569
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
 -  [pdf] - 342.93 Kb - 2009.9.24
Joint Project with Georgia: erToblivi qarTul-inglisuri kvleviTi proeqti “Boundary-domain integral...
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pd.....
konferencia-2011
 -  [pdf] - 1.26 Mb - 2011.6.28
Tqven xarT Wkvianebi? :)))) stilTa monacvleoba qarTul forumebSi gamoixateba Semdegi formebiT: • formaluridanda zepir sametyvelo kodTa mimarTebebi qarTul internetforumSi gamoixateba zepirmetyvelebisTvis damaxasiaTebeli leqsikuri...
http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferenc.....
enaTao~. 4 IX-X saukuneebSi qarTul sasuliero-saganmanaTleblo centrebSi saswavlo sagnebisaguliT visurveb,am Cven qarTul norC universitetSi male gaxsniliyos yvela...
http://sangu.ge/templates/Gemini/images/academia.....
journal_GEO.indd
 -  [pdf] - 3.31 Mb - 2007.4.21
saqarTvelos sakonstitu- cio sasamarTlos orenovani (qarTul- inglisuri) gamocema, romelic gamodis evropis sabWosdeklaraciuli debulebebi normatiul teqstad eqcia, qarTul...
http://www.constcourt.ge/files/SJ-geo.pdf
sia
 -  [pdf] - 1.84 Mb - 2015.3.20
moZravi naxatebiT)\ wiTelquda (moZravi naxatebiT) qarTul-inglisuri leqsikoni (mo- Zravi naxatebiT) nacarqeqia...
http://www.makuliteratura.ge/images/doc/sia.pdf
xotivari.doc
 -  [pdf] - 15.33 Kb - 2011.6.25
samxatvro xelmZRvaneli. 1988-1992 _ qarTul-inglisuri firma “mTvaris globusis” gamgeobis wevri...
http://www.tafu.edu.ge/webmill/data/file/kinotel.....
User Details - Mus.Ge
 -  [html]
copstheir wives(qartul-inglisuri simgera).mp3 5.76 MB...
http://mus.ge/user-1789