ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-inglisuri. შედეგები 11-20 დაახლოებით 995-დან.
სტატისტიკა:
რომ განათავსოთ კომენტარები!     Download file Qartul Inglisuri Da Inglisur Qartul i Leqsikoni .rar     Qartul Inglisuri Da Inglisur Qartuli Leqsikoni.rar...
http://search.interes.ge/index.php?page=search/w..... - მეტი search.interes.ge-დან
saqartveloshi inglisuris swavla gaxda, skola+inglisuri, diplomi +inglisuri, samushao+inglisuri, turizmi+inglisuri,interneti+inglisuri, yvelgan inglisuri ! Aq visaubrot inglisur enaze, ra...
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=3532 - მეტი geoforum.ge-დან
mda. Kargi gadavatvaliereb,madloba :) P.S. Qartul shrifts ar xsnis chemi tele...
http://wapforum.ge/viewtopic.php?download=-1&..... - მეტი wapforum.ge-დან
http://rmi.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
 -  [pdf] - 342.93 Kb - 2009.9.24
Joint Project with Georgia: erToblivi qarTul-inglisuri kvleviTi proeqti “Boundary-domain integral...
http://rmi.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
კომენტარი 36 dzalian gtxoovt dadet qartul-inglisuri statusebii|    iako iakoo ჯგუფი წევრი...
http://4love.ge/index.php?cstart=3&newsid=36.....
untitled
 -  [pdf] - 1.34 Mb - 2011.10.3
rom SeiZleba eWvis qveS dadges qarTul enasa da literaturaSi gamocdis Catarebis...
http://sdasu.ge/doc/SDASU12_2008.pdf - მეტი sdasu.ge-დან
ჩვენება       2                    ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი (qartul inglisuri leqsikoni) კატეგორია : პროგრამები განთავსებულია : 2120:42 კომენტარები: 0   MINDA QARTUL ...
http://file.pirveli.ge/index.php?newsid=4676
Jurnali iqneba orenovani,gamova qarTul da inglisur enebze da ramomzadebuli maketis Sesabamisad, uzrunvelyos orenovani (qarTul- inglisuri...
http://gtu.edu.ge/pdf/oqmi_N_13_2011.pdf
konferencia-2011
 -  [pdf] - 1.26 Mb - 2011.6.28
Tqven xarT Wkvianebi? :)))) stilTa monacvleoba qarTul forumebSi gamoixateba Semdegi formebiT: • formaluridanda zepir sametyvelo kodTa mimarTebebi qarTul internetforumSi gamoixateba zepirmetyvelebisTvis damaxasiaTebeli leqsikuri...
http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferenc.....
Online Dictonary
 -  [html] - 1.3 Kb
Online Dictonary         inglisur-qarTuli   qarTul-inglisuri...
http://www.gjobs.ge/word/?t2=Office - მეტი www.gjobs.ge-დან