ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: qartul-inglisuri. შედეგები 11-13 დაახლოებით 369-დან.
სტატისტიკა:
ინგლისურ-ქართული ქართულ-ინგლისური სასაუბრო (ერა 2008) - ბიბლუსი ისტორია მისია/ხედვა ღირებულებები/ფასეულობები სტატიები ფოტო ვიდეო როგორ დავრეგისტრირდეთ საიტზე ...
http://www.biblusi.ge/item/sasaubro/41919-inglis.....
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pdf
 -  [pdf] - 342.93 Kb - 2009.9.24
Joint Project with Georgia: erToblivi qarTul-inglisuri kvleviTi proeqti “Boundary-domain integral...
http://rmi.tsu.ge/geo/angarishi/angarishi2008.pd.....
untitled
 -  [pdf] - 572.67 Kb - 2012.8.17
medikamenturi mkurnaloba pacientis usafrTxoeba qarTul - inglisuri ganmartebiTi leqsikoni da saukeTeso praqtikaevropis sabWo pasuxismgebeli ar aris qarTul...
http://gaps.ge/upload/iblock/a2b/patient_and_med.....

Search dublicates. .