ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: gazetebi. შედეგები 21-30 დაახლოებით 112-დან.
სტატისტიკა:
uzrunvelyofa sabiblioTeko dokumentebiT (wignebi, Jurnalebi, gazeTebi, patentebi, saavtoro mowmobebi, teqnikuri katalogebi...
http://gttu.edu.ge/files/Main_Menu/11_About_Us/l.....
Buss_N9.indd
 -  [pdf] - 110.17 Kb - 2013.3.30
adamianuri urTierTobebis adamianuri urTierTobebis eTika organizaciaSi _ 2eTika organizaciaSi _ 2 avtori: nikoloz markozaSvili GMCG_ partniori. ESM-...
http://sapientisat.ge/themes/nikoloz/business/Sa.....
Microsoft Word - 2009.docx
 -  [pdf] - 144.21 Kb - 2013.2.5
xalxuri prozis mravaltomeulis” 5 tomis momzadeba (4jadosnuri zRaprebi, 1novelisturi) (2009) problemis aRwera qarTuli xalxuri prozauli teqstebis udidesi ...
http://www.litinstituti.ge/proeqtebi-2009.pdf - მეტი www.litinstituti.ge-დან
MFA
 -  [pdf] - 399.3 Kb - 2016.4.1
sasargeblo gamocdilebis saxelmZRvanelo Tbilisi 2007 2 სaსaრgeblო gamოცdilebiს სaხelmძღvanelო პუblikaცia gamოiცa პროgრama „Twinning Georgia”-ს ფaრglebშi, სagaრeო სaქmeTa სaminiსტროს ...
http://www.library.lsg.gov.ge/downloadbook/2
Microsoft Word - IX.doc
 -  [pdf] - 2.64 Mb - 2012.3.21
polemikuri werilebi “cxovreba kanonis” gamo» werili pirveli tfilisi, 3 ianvari am Svidis wlis winad “iveriam”,*roca Jurnali ...
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/ilia-IX.pdf - მეტი literaturatmcodneoba.tsu.ge-დან
1 probaciis saerTaSoriso standartebis krebuli saxelmZRvanelo praqtikosebisaTvis proeqts axorcielebs Hulla &Human Dynamics KG proeqti dafinansebulia evropis kavSiris ...
http://pptc.ge/cms/site_images/pdf/publikaciebi/.....
ra unda gaakeTos TiToeulma maswavlebelma samoqalaqo ganaTlebisa da adamianis uflebebis Sesaxeb swavlebis xelSesawyobad: maswavlebelTa kompetenciebis CarCo piter breti, paskal ...
http://tpdc.gov.ge/images/stories/pdf/maswavlebe.....
qarTuli konstitucionalizmis saTaveebTan _ saqarTvelos 1921 wlis konstituciis 90 wlisTavi baTumi 2011 3 ,,qarTuli konstitucionalizmis saTaveebTan _ saqarT- velos ...
http://www.constcentre.gov.ge/failebi/1921_90_cl.....
BATUMI 6.qxp
 -  [pdf] - 3.89 Mb - 2014.9.10
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis gazeTiivnisi. 2013. CK 2013 wlis 17 ivniss, aWaraSi sruliad ...
http://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_1266_1.pdf
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf
 -  [pdf] - 4.73 Mb - 2014.12.29
saxelmZRvanelo “qali da biznesi” momzadebulia saqarTvelos axalgazrda ekonomistTa asociaciis mier 2008 wlis agvistos ruseT-saqarTvelos konfliqtis Sedegad dazaralebuli da ...
http://economists.ge/pdf/1616geo.pdf