ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: gazetebi. შედეგები 21-30 დაახლოებით 94-დან.
სტატისტიკა:
Microsoft Word - nugz.erg..doc
 -  [pdf] - 935.48 Kb - 2012.8.19
1 nugzar ergemliZe isev sabWoTa kavSirSi wvermoSvebuli, paltogaReRili, odnav nasvami brge mamakaci yviTel foTlebs sevdian mzeras ayolebda. sadRac Sors, ...
http://nugzarergemlidze.ge/images/litewrature/nu.....
sanoto wigni, sxvadasxva dasaxelebis Jurnal-gazeTebi, raritetuli gamoSvebebi rusul da qarTul...
http://static.geocell.ge/press/5676199954fac2a66.....
Microsoft Word - ?????????
 -  [pdf] - 46.82 Kb - 2014.11.11
kodebSi miTiTebuli saqonlis (wignebi, Jurnal-gazeTebi, notebi) miwodeba (maT Soris, eleqtronuli...
http://gfpaa.ge/site/images/stories/gfpaa/kitxva.....
Aquapoint. New technologies
 -  [html] - 14.92 Kb - 2011.3.11
kuWis aSlilobas. ar gamoiyenoT gasawmendad gazeTebi, droulad daiwyeT buasilis mkurnaloba da...
http://aquapoint.ge/mk43.htm
Menora #47.indd
 -  [pdf] - 3.15 Mb - 2015.3.17
dekemberi (teveTi) 15-31 #24 (309) (5770 weli) 2009 weli fasi 50 TeTri ebrauli gazeTi saqarTveloSi MENORA JEWISH ...
http://menora.ge/files/menora-24.pdf - მეტი menora.ge-დან
http://rrs.ge/contents/files/2.pdf
 -  [pdf] - 45.47 Kb - 2012.12.14
monawileoba sareitingo testebi;eqskursiebi, kedlis gazeTebi da sxv. kaTedris yvela wevri...
http://rrs.ge/contents/files/2.pdf
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia saqarTvelos istoriis wyaroebis komisia al- hasantalali qristianoba arabul samyaroSi Tbilisi - 2009  qristianoba arabul ...
http://science.org.ge/books/Qristianoba%20Arabul.....
Bibliografia.MDI
 -  [pdf] - 2.84 Mb - 2010.11.17
1 saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia `vefxistyaosnis~ akademiuri gamocemisa da qarTuli enis Tesavrusis komiteti rusTvelologiuri literatura IV 1967-1980 ww. ...
http://www.science.org.ge/books/Bibliografia.pdf
untitled
 -  [pdf] - 2.69 Mb - 2010.11.2
9, zafxuli, 2010 1 konkursi `Cven vswavlobT biblias~ da `naxatebi bibliur Temaze~ Sedegebi20 Rirseul SvilTa aRsazrdelad gv. ...
http://axalgazrdoba.ge/images_new/axalgazrdoba9......
adamianis uflebaTa prioriteti Human Rights Priority 1 adamianTa usafrTxoeba darRveulia – 2008 w. agvistos omis Sedegad dazaralebul e.w. sasazRvre soflebSi ...
http://hrp.ge/_Hrp/file/Human%20Security%20in%20.....