ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: gazetebi. შედეგები 21-30 დაახლოებით 1 087-დან.
სტატისტიკა:
Menora #7.indd
 -  [pdf] - 1.79 Mb - 2012.3.8
da tele- programebi, daarsda Jurnal- gazeTebi, romlebic xelisu- flebis sawinaaRmdego azrebs...
http://menora.ge/files/menora_7.pdf - მეტი menora.ge-დან
Buss_N9.indd
 -  [pdf] - 110.17 Kb - 2012.2.15
adamianuri urTierTobebis adamianuri urTierTobebis eTika organizaciaSi _ 2eTika organizaciaSi _ 2 avtori: nikoloz markozaSvili GMCG_ partniori. ESM-...
http://sapientisat.ge/themes/nikoloz/business/Sa.....
http://tbeli.ge/pdf/jurnalistik.pdf
 -  [pdf] - 277.3 Kb - 2011.8.27
da 80-iani wlebis Jurnal-gazeTebi, romelTac udidesi roli Seasrules qarTuli...
http://tbeli.ge/pdf/jurnalistik.pdf
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia saqarTvelos istoriis wyaroebis komisia al- hasantalali qristianoba arabul samyaroSi Tbilisi - 2009  qristianoba arabul ...
http://science.org.ge/books/Qristianoba%20Arabul.....
Geotour - კვირის ამბები - დაკითხვების პარალელურად გორში "ქართული ოცნების" მაისურები და გაზეთები დაარიგეს     Partner login Share |   ახალი ამბები ტურები საქართველო ...
http://www.geotour.ge/ge/kviris-ambebi/dakitkhve..... - მეტი www.geotour.ge-დან
Aquapoint. New technologies
 -  [html] - 14.92 Kb - 2011.3.11
kuWis aSlilobas. ar gamoiyenoT gasawmendad gazeTebi, droulad daiwyeT buasilis mkurnaloba da...
http://aquapoint.ge/mk43.htm
Research - Gural Lezhava .doc
 -  [pdf] - 131.23 Kb - 2006.4.25
1 `kavSirgabmulobis sferoSi liberalizaciisa da privatizaciis procesebis Tanmxlebi problemebi da negatiuri tendenciebi saqarTveloSi~ (Tra CCC-Si warsadgenad gankuTvnili mcire ...
http://my.csb.ge/geo/htm/research/publication/Re.....
saqarTvelo: Zalauflebis simulaciebi
 -  [pdf] - 344.14 Kb - 2010.5.21
xolo presis bazarze gamoCndnen opoziciuri gazeTebi, romelTa tiraJebi, marTaliautoldebodasavalaloa. politikur-socialuri datvirTvis mqone gazeTebi mxolod TbilisSi gamodis. es faqti...
http://litsakhelebi.ge/uploaded_files/file__2010.....
samecniero-saganmanaTleblo Jurnalis
 -  [pdf] - 597.92 Kb - 2012.2.13
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti qarTuli enis logika da saswavlo unarebi logikisa ...
http://gllc.ge/publications/issues/saswavlo_unar.....
Microsoft Word - MSHOBELTA CHARTULOBA, MOXALISEOBA.doc
 -  [pdf] - 134.48 Kb - 2008.12.19
თავისუფლების ინსტიტუტი 1 Tema: mSobelTa CarTuloba / moxaliseoba Temis arsi: skolis warmatebuli muSaobisaTvis aucilebelia sazogadoebasa da mSoblebTan mWidro TanamSromloba. moxaliseobrivi ...
http://principals.ge/MSHOBELTA%20CHARTULOBA,%20M.....