ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: სამისამართო. შედეგები 101-110 დაახლოებით 3 949-დან.
სტატისტიკა:
სარგებლობის მეორე გზაც: მათზე დარეგისტრირებისას სამისამართო ველში მიუთითეთ რუსეთი და ამ...
http://liberali.ge/nino-natroshvili/eplomanebi-s..... - მეტი liberali.ge-დან
1 სველი წერტილიკომენტარი : სამისამართო ბიუროსთან დეტალურად ავტოსადგომი ბუნებრივი აირი...
http://www.tbilisirent.ge/index.php?act=st&i.....
საერთოც ბევრია. ძალიან ნაცნობია მენიუ, სამისამართო წიგნი, დაყენებები და სხვა. პლატფორმის...
http://fcnews.site.ge/1120.html
http://tug.ge/pdf/test_instruqcia.pdf
 -  [pdf] - 369.64 Kb - 2010.9.15
ინსტრუქცია ტესტირების სისტემაში შესასვლელად ბრაუზერის სამისამართო ზოლში აკრიფეთ მისამართი : elearning.gtu...
http://tug.ge/pdf/test_instruqcia.pdf
ICCC - Production
 -  [html]
1902 წლის 10 მაისს გაიხსნა “სამისამართო ბიურო”. -1902 წლის 15 მაისს...
http://www.lsg.ge/?cat=production&id=1870&am.....
კლიენტი) Evolution(კომბინაცია: ფოსტა, კალენდარი, სამისამართო წიგნი, ამოცანათა მენეჯმენტის ფუნქციები) aMuleუკვე დაყენებულია.     ჩავრთოთ Firefox და სამისამართო არეში ჩავწეროთ შემდეგი ბრძანება: about...
http://bit.gtu.ge/2011/09/02/ubuntu1104deskt/
კადრების მუშაკთა დღესოქტომბერი), სამისამართო-საინფორმაციო სამსახურის მუშაკთა დღეს (15...
http://24saati.ge/index.php/category/opinion/201.....
რეესტრის ერთიანი ბაზის გაუმჯობესებას. გამართული სამისამართო სისტემა კი, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნადფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების მიერ. სამისამართო სისტემის შექმნის პროექტის განხორციელებით, საქართველოს...
http://www.ick.ge/ka/rubrics/society/9378-2012-0.....
სანივთო სამართალი
 -  [pdf] - 2.15 Mb - 2011.3.16
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეებზე 2008, №2 ! !! ! სანივთო !სამართალი ! 1. საკთრება - საკუთრების რეგისტრა ...
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf..... - მეტი www.supremecourt.ge-დან
ავტოკალმები
 -  [html] - 580.96 Kb - 2011.6.10
ავტოკალმები კლასი 16   ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; ...
http://www.sakpatenti.org.ge/classifications/cla.....